Przejdź do treści

REGULAMIN NEWSLETTERA I UDOSTĘPNIANIA TREŚCI CYFROWYCH W ZAMIAN ZA ZAPIS DO NEWSLETTERA

Hej!

W regulaminie Wyzwania Instakaruzela znajdziesz wszystkie informacje, których potrzebujesz. Zapoznaj się z nimi, a jeśli będziesz mieć dodatkowe pytania, pisz śmiało na adres e-mail: kontakt@czarujeslowami.pl lub justyna@juspyrka.pl

Pamiętaj, że treści powstałe w ramach Wyzwania są utworem podlegającym ochronie praw autorskich. Możesz z tych treści korzystać wyłącznie na własny użytek. Jeśli naruszysz nasze prawa autorskie, poniesiesz odpowiedzialność karną. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w §3 poniższego regulaminu.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA TREŚCI CYFROWYCH W POSTACI WYZWANIA INSTAKARUZELA W ZAMIAN ZA ZAPIS DO NEWSLETTERA

§1 Postanowienia ogólne

 1. Warunkiem zapisu na newsletter jest zapoznanie się z poniższym regulaminem i akceptacja jego postanowień.
 2. W przypadku braku akceptacji niniejszego regulaminu prosimy o niezapisywanie się na newsletter.

§2 Definicje

Na potrzeby poniższego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Usługodawca – Sylwia Rospondek i Justyna Spyrka. E-mail: kontakt@czarujeslowami.pl i justyna@juspyrka.pl. Numery telefonu: 500 364 386 i +34 644 262 497. Podane numery telefonów nie służą do składania zamówień – to numery wyłącznie do spraw związanych z regulaminem udostępniania treści cyfrowych oraz z ochroną danych osobowych.
 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem juspyrka.pl/wyzwanie;
 3. Newsletter – wiadomości e-mail zawierające informacje o przebiegu Wyzwania Instakaruzela, nowościach, promocjach, produktach lub usługach Usługodawcy wysyłane na adres e-mail podany przez Użytkownika w Formularzu,
 4. Formularz – formularz internetowy osadzony na Stronie służący do zamówienia Materiałów;
 5. Cena – pieniądze lub cyfrowe odwzorowanie wartości;
 6. Klient – podmiot, który zawarł Umowę z Usługodawcą na dostęp do Newslettera, w tym dostarczenie usługi i/lub treści cyfrowej;
 7. Konsument – osoba fizyczna, która zawarła Umowę z Usługodawcą do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową;
 8. Treść cyfrowa –  dane wytworzone i dostarczane w postaci cyfrowej (np. e-book, inne materiały w formie pdf, audio/video);
 9. Usługa – usługa lub treść cyfrowa lub towar z elementami cyfrowymi;
 10. Usługa cyfrowa – usługa pozwalającą Klientowi na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej lub usługę pozwalającą na  wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Klienta lub innych użytkowników tej usługi lub inne formy interakcji za pomocą takich danych;

§3 Najważniejsze informacje dot. Usługodawcy

Usługi i treści cyfrowe udostępniane w ramach Wyzwania Instakaruzela świadczone są przez Sylwię Rospondek i Justynę Spyrką, dalej jako Usługodawca. Adres kontaktowy poczty elektronicznej Usługodawcy: kontakt@czarujeslowami.pl i justyna@juspyrka.pl. Numer telefonu Usługodawcy: +48 500 364 386 i +34 644 262 497. Podane numery telefonów nie służą do składania zamówień – to numery wyłącznie do spraw związanych z regulaminem udostępniania treści cyfrowych oraz z ochroną danych osobowych.

§4 Prawa autorskie i licencje

 1. Teksty, zdjęcia, grafiki, multimedia oraz znaki towarowe udostępniane w ramach Wyzwania Instakaruzela są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegającym ochronie prawnej.
 2. Prawami autorskimi do ww. materiałów dysponuje Usługodawca bądź inny podmiot, od którego Usługodawca uzyskał odpowiednią licencję. Materiały mogą być też wykorzystywane przez Usługodawcę w oparciu o inną podstawę prawną.
 3. Wszelkie materiały udostępniane przez Usługodawcę mogą być wykorzystywane wyłącznie na własny użytek, o ile nic innego nie wynika z ustaleń Stron. Nieuprawnione jest dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie, zgrywanie i pobieranie w jakikolwiek sposób materiałów poza zakresem dozwolonego użytku.
 4. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w niniejszym paragrafie, w tym naruszenia praw autorskich, Usługodawca ma prawo domagać się od Klienta odszkodowania i zadośćuczynienia. Klient w ww. zakresie może ponosić odpowiedzialność cywilną lub karną.

§5 Najważniejsze informacje dotyczące wykorzystania Twojego adresu e-mail w ramach Wyzwania i po nim

 1. Materiały Wyzwania Instakaruzela, w tym usługi i treści cyfrowe są wysyłane na wskazany przez Ciebie adres e-mail.
 2. W ramach Wyzwania Instakaruzela udostępniane są treści edukacyjne, a także informacje o przebiegu Wyzwania. Po
 3. Po zakończeniu Wyzwania Instakaruzela Twój adres e-mail będzie wykorzystywany zgodnie z regulaminem newslettera Sylwii Rospondek oraz zgodnie z regulaminem newslettera Justyny Spyrki.
 4. W przypadku gdy w ramach Wyzwania Instakrazuzela udostępniana jest treść cyfrowa (np. e-book, inne materiały w formie pdf, nagranie audio/wideo), dostęp do niej możesz uzyskać w sposób wskazany w e-mailu (np. poprzez kliknięcie aktywnego linku udostępnionego w e-mailu, pobranie załącznika dołączonego do wiadomości).
 5. Dostęp uzyskasz dopiero po potwierdzeniu zapisu na newsletter (opt-in) – możliwość tę znajdziesz w pierwszej wiadomości, otrzymanej w ramach Wyzwania z adresu justyna@juspyrka.pl Jeśli nie klikniesz w guzik potwierdzający, dalsze wiadomość z treścią Wyzwania nie zostanie wysłana.
 6. Z uwagi na to, że programy pocztowe często uznają wiadomości wysyłane z programów mailingowych za SPAM, zalecane jest dodanie Usługodawcy do listy zaufanych odbiorców.

§6 Zasady zawarcia umowy i uzyskania dostępu do Wyzwania Instakaruzela

 1. Dostęp do Wyzwania Instakaruzela możesz uzyskać:

1) nieodpłatnie – poprzez zapis do Newslettera i przekazanie Twojego adresu e-mail, imienia lub innych danych osobowych wymaganych w formularzu zapisu do celów marketingowych/handlowych lub

2) odpłatnie – bez konieczności zapisu do Newslettera, tj. poprzez zapłatę kwoty pieniężnej. Aby poznać szczegóły i złożyć zamówienie, skontaktuj się z Usługodawcą mailowo na kontakt@czarujeslowami.pl lub justyna@juspyrka.pl

 1. W celu zapisania się do Newslettera i uzyskania dostępu do usługi/treści cyfrowej:

1) podaj dane osobowe w ramach udostępnionego formularza zapisu,

2) zaakceptuj Regulamin Wyzwania oraz politykę prywatności,

3) potwierdź swój adres e-mail – w przypadku gdy na etapie zapisu wskazano konieczność potwierdzenia adresu e-mail (mechanizm double opt-in).

 1. Umowa na świadczenie usługi dostępu do treści cyfrowej zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą:

1) wyświetlenia Klientowi potwierdzenia zapisania się na Wyzwanie (w przypadku nieodpłatnego dostępu),

2) z chwilą akceptacji Regulaminu sklepu i dokonania płatności za dostęp do Wyzwania Instakaruzela (w przypadku odpłatnego dostępu).

 1. Dostęp do Wyzwania, w tym do udostępnionych usług i treści cyfrowych jest udzielany niezwłocznie po zawarciu Umowy, chyba że z Opisu Usługi wynika inaczej. W przypadku nieuzyskania dostępu, należy zgłosić ww. brak Usługodawcy.
 2. Rozwiązanie Umowy na świadczenie usługi dostępu do Wyzwania Instakaruzela, w tym na dostarczenie usługi i treści cyfrowej przez Ciebie może nastąpić w trybie natychmiastowym. W celu rozwiązania Umowy:

1) kliknij przycisk „Wypisz się”, „Anuluj subskrypcję”/ „Zrezygnuj z subskrypcji” lub przycisk analogiczny lub

2) skontaktuj się z Usługodawcą.

§7 Warunki techniczne

 1. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego zalecane jest stosowanie właściwych środków technicznych, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 2. W celu zapisania się do Newslettera lub złożenia zamówienia na odpłatny dostęp do Wyzwania, konieczne jest posiadanie aktualnej wersji przeglądarki internetowej wspieranej przez producenta z dostępem do Internetu (np. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari) oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. W celu skorzystania z Newslettera, w tym z udostępnianych usług i treści cyfrowych w ramach Wyzwania, konieczne jest posiadanie:

1) aktualnej wersji przeglądarki internetowej wspieranej przez producenta z dostępem do Internetu (np. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari);

2) aktywnego własnego konta poczty elektronicznej, do którego masz dostęp i hasło;

3) aktualnego narzędzia/programu obsługującego pliki elektroniczne w formacie, w których dostarczana jest treść cyfrowa (np. w formacie *.zip, *.pdf, *.mobi, *.pub, *.doc, *.docx, *.xsl);

4) konta na platformie społecznościowej, np. Meta (Facebook) w przypadku, gdy z opisu treści cyfrowej wynika, iż będzie udostępniona m.in. na dedykowanej grupie,

5) założenia konta Użytkownika w innym portalu, w przypadku gdy wynika tak z opisu Usługi(więcej informacji znajduje się w Regulaminie).

4. W przypadku gdy do skorzystania z Wyzwania Instakaruzela, w tym z udostępnianych usług i treści cyfrowych konieczne będzie spełnienie dodatkowych wymagań technicznych, zostaniesz o tym poinformowany. Informacja zostanie Ci przekazana także w przypadku, gdy konieczne jest dokonanie aktualizacji niezbędnych do zachowania zgodności usług i treści cyfrowych z Umową.

§8 Reklamacja

1. Jeżeli udostępniane usługi / treści cyfrowe są niezgodne z umową, możesz żądać doprowadzenia do zgodności z umową lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny (w przypadku usługi płatnej) albo odstąpić od umowy.

2. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji.

3. Reklamację można składać e-mailowo, pisemnie lub w inny sposób wskazany do komunikacji.

4. Usługodawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności usługi/treści cyfrowej z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową.

5. Obowiązki i uprawnienia Stron, w tym szczegółowe zasady reklamacji usługi/treści cyfrowej zostały określone w ustawie o prawach konsumenta (m.in. w rozdziale 5b ustawy).

§9 Odstąpienie od Umowy

 1. Możesz odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Usługodawcę o tym w drodze jednoznacznego oświadczenia, wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w Regulaminie.
 2. Możesz odstąpić od Umowy w przypadku nie dostarczenia treści lub usługi cyfrowej.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, należy powstrzymywać się od korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

§10 Dane osobowe

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Usługodawca. Twoje dane przetwarzane są do następujących celów:
 1. Dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane przez czas realizacji umowy, w tym przez czas realizacji uprawnień wynikających z umowy(art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy;
 2. Dane dodatkowe podane w celu m.in. usprawnienia realizacji umowy będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes w postaci obsługi Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3) Dane będą przetwarzane także przez okres przedawnienia roszczeń w oparciu o uzasadniony interes Usługodawcy w celu obrony przed roszczeniami, a także w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4) Dane mogą być także archiwizowane do celów wewnętrznych i statystycznych do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5) W przypadku danych zbieranych do celów marketingowych i handlowych, w tym w celu dostarczania informacji marketingowych w ramach usługi Newsletter, dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Usługodawcy w postaci marketingu produktów i usług Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w oparciu o Twoją zgodę. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu/cofnięcia zgody lub ustania celu biznesowego – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymywania informacji marketingowych/handlowych. Zgodę możesz cofnąć w każdej chwili, klikając link w stopce maila lub pisząc do Usługodawcy na adres podany wyżej.

 1. Twoje dane mogą być powierzone innym podmiotom, tylko wtedy jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania, o których mowa wyżej oraz wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji tego celu.  W razie potrzeby Twoje dane mogą być przekazane firmie hostingowej, podmiotom wspierającym w obsłudze i wysyłce Newslettera, platformie społecznościowej Meta, firmie świadczącej usługi chmurowe, podmiotom świadczącym usługi marketingowe, oraz innym podmiotom, które wspierają Administratora w realizacji celów przetwarzania.
 2. Usługodawca korzysta z programu Mailerlite do wysyłki newslettera. Szczegółowe informacje dotyczące Polityki prywatności podmiotu świadczącego usługę wysyłki Newslettera znajdują się na stronie Mailerlite – https://www.mailerlite.com/legal/cookie-policy.
 3. W związku z RODO przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, cofnięcia zgody, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

§11 Postanowienia końcowe

 1. W ramach korzystania z Newslettera, w tym z usługi lub treści cyfrowej w ramach Wyzwania Instakaruzela, zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 2. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji w przypadku konsumenta jest możliwe poprzez zwrócenie się do:
 3. stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;

2) wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;

3) powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów w celu uzyskania pomocy w sprawie umowy;

4) lub ma prawo skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami  http://ec.europa.eu/consumers/odr.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym w szczególności z powodu zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakich zmiany te wymuszają na Usługodawcy również zmiany treści niniejszego Regulaminu, w szczególności zmiany przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także na mocy obowiązujących decyzji UOKIK, PUODO lub orzeczeń sądowych w zakresie odpowiadającym wydanym decyzjom/orzeczeniom oraz w przypadku istotnej zmiany czynników biznesowych, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między ww. zmianą a zmianą kosztów świadczenia usług przez Usługodawcę. Szczegółowe informacje dot. zmian wskazuje ustawa o prawach konsumenta.

5. Akceptując niniejszy regulamin, akceptujesz również:

 • regulamin lead magnet/newslettera Sylwii Rospondek, dostępny pod adresem: https://czarujeslowami.pl/regulamin-newslettera/
 • regulamin newslettera Justyny Spyrki, dostępny pod adresem: https://juspyrka.pl/regulamin-newslettera/

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 28 lutego 2023 r.